Guangzhou's urbanization, doing business in Guangdong