China's urbanization of the tri-city area Guangzhou, Shantou, Jieyang, Chaozhou