comments Chinese netizen reaction

Screenshots of Weibo post regarding content ghostwriting on Xiaohongshu